Fremdrift i projektet

Her vil vi løbende informere om fremdrift i projektet


28/5-19


Møde med Murermester Peter Rishøj.

1. Møllen besigtiges og Peter vil vurdere om møllen kan reddes.

2. Drøftelse om muligheder for bevaring af møllen.


Mødenotat

Møde mellem Murermester Peter Rishøj og Leif Bo Christensen den 28/5-2019


Efter at have set på møllen og undersøgt mursten/murværket mener Peter at murstenen har en mangel der gør at det er svært at reparere de skader der er på muren.

Murstenene har ikke fået varme nok i brændingen, så de er porøse i overfladen og derfor suger vand. Perioder med skiftevis frost og tø nedbryder murstenen.

I de områder der er forsøgt repareret med cement puds, nedbrydes murstenen fortsat under pudslaget og pudslaget falder ned i store flager.

Peter forslog at vi kontakter Arkitekt Jens Andrew Baumann der er ekspert i gammelt murværk på kirker og herregårde mm.

Jeg forsøger at få en aftale med Jens om han kan kikker forbi en dag han er på Fyn.13/7-19


Jeg har nu en aftale med Kgl. bygningsinspektør Arkitekt Jens Andrew Baumann, han kommer den 6/8-2019. Hvor han vil se på pumpemøllen og vi kan drøfte mulighederne for bevaring af møllen. 


5/9-19


Mødenotat

Møde mellem Kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Jens Andrew Baumann og Leif Bo Christensen den 5/9-2019.

Efter at have set på møllen, er han af den opfattelse at møllen kan bevares.

Han vil sende en ingeniør ned og se på møllen. Vi kan se lodrette revner i murværket som skyldes at de vandrette træbjælker inden i mølle som er muret ind i muren har rådnet i enderne. Derved er der ikke noget der holder sammen på murværket, så mølle bliver langsomt mere og mere tøndeformet.

Når ingeniøren har set på mølle, skal den måles op med en totalstation.  Derefter går arbejdet i gang med at lave tegninger og en projektbeskrivelse.

Et foreløbigt økonomisk skøn er på ca. 8 mil. Kr.


Da vi nu har svar på at møllen kan redes vil bestyrelsen vil nu søge kommunen om hjælp til opstart af projektet.


10/10-19


Kommunen har nu afsat 0,3 mio.kr. til et indledende projekt til restaurering af Bogø Pumpemølle.


28/10-19


Møde med Anna-Marie Jensen om køb af pumpemøllen og nødvendig jordtilliggende.

Der blev på mødet opnået enighed om at foreningen køber ca. 2000 m2. Handlen er delt i tre dele.

  1. del er selve købet af jorden til en aftalt pris på 15 kr./m2.

  2. del er en betaling på 12 tkr. for gene (støj, støv og færdsel på ejendommen) i forbindelse med arbejdet med møllen.

  3. del er leje af et areal til byggeplads. Beløbet er ikke aftalt da vi ikke i dag kender størrelse på byggepladsen og hvor lang tid der er behov

      for pladsen.


Det vi venter på nu er at de 0,3 mio.kr. fra kommunen overføres til foreningen. 


6/12-19


Nordfyns Kommune har nu på udvalgsmødet den 5/12-19 besluttet godkendelsen af de 0,3 mio. kr. til det indledende projekt.


Der er aftalt møde med Arkitekt Jens Andrew Baumann og Landinspektør Lars Astrup-Hansen den 8 januar med dagsorden:

1 Hovedtanker for restaureringen så projektet passer godt ind i Nordfyns Kommunes kulturarvs- og natursatsning.

2 Afklaring i forbindelse med ansøgninger til myndigheder.

3 Opstillling af tidplan for projektet. 150 år sommer 2023.

4 Pratik ifm. opmåling og registrering

5 Besigtige møllen.


16/1-20


Møde med Lars Astrup-Hansen Landinnspektør, Jens Andrew Baumann Arkitekt.

Lars Astrup-Hansen skriver et notat der beskriver forhold af betydning i forhold til relevante myndigheder. Baumann Arkitekter håndterer 

ansøgning om byggetilladelse. Når tegningsmaterialet - landmåler- og arkitektmateriale - vedrørende fremtidige forhold er på plads,

så afholdes der et møde på stedet med de relevante myndigheder. 

I den forbindelse skal der udleveres et materiale som består af opmålinger af eksisterende forhold samt en redegørelse for pumpemøllens

historie og en projektredegørelse, herunder en oversigt over hvilke konsekvenser en realisering af projektet vil have for terræn og landskab.


Rammetidsplan

Januar-februar 2020               Opmåling og registrering (landmåler og arkitekt)

Februar 2020                            Fælles besigtigelse

Marts-maj 2020                        Udarbejdelse af forslag til istandsættelse og fornyelse.

Juni 2020                                   Endelig vedtagelse af forslag / internt.

Oktober 2020                            Fase vedrørende myndighedsgodkendelse forventes afsluttet.

Oktober 2020-april 2021         Fonde/finansiering.

Maj-Juni 2021                            Udførelse, myndighedsprojekt som grundlag for byggetilladelse.

August-oktober 2021              Projektering

November 2021                        Licitation

April 2022                                  Igangsætning, byggearbejder

August 2023                              Indvielse, markering af 150 års jubilæum